Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:19

New American Standard Version
Acts 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it became known to all who were living in Jerusalem; so that in their own language that field was called Hakeldama, that is, Field of Blood.)
NA26 – καὶ γνωστὸν ἐγένετο (5633) πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν (5723) Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι (5683) τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ ἔστιν, (5748) Χωρίον Αἵματος.
WH – και γνωστον εγενετο (5633) πασιν τοις κατοικουσιν (5723) ιερουσαλημ ωστε κληθηναι (5683) το χωριον εκεινο τη [ | ιδια ] διαλεκτω αυτων ακελδαμαχ τουτ εστιν (5719) χωριον αιματος
PES – ܘܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܝܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܩܰܠ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܪܓ݁ܳܡܳܗ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile