Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:17

New American Standard Version
Acts 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For he was counted among us and received his share in this ministry."
NA26 – ὅτι κατηριθμημένος (5772) ἦν (5713) ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν (5627) τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.
WH – οτι κατηριθμημενος (5772) ην (5707) εν ημιν και ελαχεν (5627) τον κληρον της διακονιας ταυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܢܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܣܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile