Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:14

New American Standard Version
Acts 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with {the} women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.
NA26 – οὗτοι πάντες ἦσαν (5713) προσκαρτεροῦντες (5723) ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
WH – ουτοι παντες ησαν (5707) προσκαρτερουντες (5723) ομοθυμαδον τη προσευχη συν γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι [ [του] | του ] ιησου και [ συν | ] τοις αδελφοις αυτου
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile