Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:29

New American Standard Bible
Acts 19:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The city was filled with the confusion, and they rushed with one accord into the theater, dragging along Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia.
NA26 – καὶ ἐπλήσθη (5681) πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν (5656) τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες (5660) Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.
WH – και επλησθη (5681) η πολις της συγχυσεως ωρμησαν (5656) τε ομοθυμαδον εις το θεατρον συναρπασαντες (5660) γαιον και αρισταρχον μακεδονας συνεκδημους παυλου
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܓ݂ܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܘܰܚܛܰܦ݂ܘ ܐܰܘܒ݁ܶܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܘܠܰܐܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile