Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:1,17, 26

New American Standard Version
Acts 19:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus, and found some disciples.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι (5750) ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα (5631) τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν (5629) εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν (5629) τινας μαθητάς,
WH – εγενετο (5633) δε εν τω τον απολλω ειναι (5721) εν κορινθω παυλον διελθοντα (5631) τα ανωτερικα μερη [ ελθειν (5629) | <κατελθειν> (5629) ] εις εφεσον και ευρειν (5629) τινας μαθητας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܶܠܳܝܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 19:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This became known to all, both Jews and Greeks, who lived in Ephesus; and fear fell upon them all and the name of the Lord Jesus was being magnified.
NA26 – τοῦτο δὲ ἐγένετο (5633) γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν (5723) τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν (5627) φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο (5712) τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
WH – τουτο δε εγενετο (5633) γνωστον πασιν ιουδαιοις τε και ελλησιν τοις κατοικουσιν (5723) την εφεσον και επεπεσεν (5627) φοβος επι παντας αυτους και εμεγαλυνετο (5712) το ονομα του κυριου ιησου
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܐܪܡܳܝܶܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܗ݈ܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 19:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a considerable number of people, saying that gods made with hands are no gods {at all.}
NA26 – καὶ θεωρεῖτε (5719) καὶ ἀκούετε (5719) ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας Παῦλος οὗτος πείσας (5660) μετέστησεν (5656) ἱκανὸν ὄχλον, λέγων (5723) ὅτι οὐκ εἰσὶν (5748) θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. (5740)
WH – και θεωρειτε (5719) και ακουετε (5719) οτι ου μονον εφεσου αλλα σχεδον πασης της ασιας ο παυλος ουτος πεισας (5660) μετεστησεν (5656) ικανον οχλον λεγων (5723) οτι ουκ εισιν (5719) θεοι οι δια χειρων γινομενοι (5740)
PES – ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܶܦ݂ܶܣܳܘܣ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܣܺܝܰܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile