Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:19,21, 24

New American Standard Version
Acts 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They came to Ephesus, and he left them there. Now he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews.
NA26 – κατήντησαν (5656) δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν (5627) αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις.
WH – κατηντησαν (5656) δε εις εφεσον κακεινους κατελιπεν (5627) αυτου αυτος δε εισελθων (5631) εις την συναγωγην διελεξατο (5662) τοις ιουδαιοις
PES – ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but taking leave of them and saying, ""I will return to you again if God wills," he set sail from Ephesus.
NA26 – ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών, (5631) Πάλιν ἀνακάμψω (5692) πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, (5723) ἀνήχθη (5681) ἀπὸ τῆς Ἐφέσου·
WH – αλλα αποταξαμενος (5671) και ειπων (5631) παλιν ανακαμψω (5692) προς υμας του θεου θελοντος (5723) ανηχθη (5681) απο της εφεσου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܐܶܦ݂ܢܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ ܘܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, came to Ephesus; and he was mighty in the Scriptures.
NA26 – Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν (5656) εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν (5752) ἐν ταῖς γραφαῖς.
WH – ιουδαιος δε τις απολλως ονοματι αλεξανδρευς τω γενει ανηρ λογιος κατηντησεν (5656) εις εφεσον δυνατος ων (5723) εν ταις γραφαις
PES – ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܛܽܘܗܡܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܺܝܰܐ ܘܰܪܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܡܕ݂ܳܩ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile