Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:31

New American Standard Version
Acts 17:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness through a Man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead."
NA26 – καθότι ἔστησεν (5656) ἡμέραν ἐν μέλλει (5719) κρίνειν (5721) τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, (5656) πίστιν παρασχὼν (5631) πᾶσιν ἀναστήσας (5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
WH – καθοτι εστησεν (5656) ημεραν εν η μελλει (5719) κρινειν (5721) την οικουμενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισεν (5656) πιστιν παρασχων (5631) πασιν αναστησας (5660) αυτον εκ νεκρων
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܫ ܘܰܐܦ݂ܢܺܝ ܠܟ݂ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܕ݂ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile