Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:20

New American Standard Version
Acts 13:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""After these things He gave {them} judges until Samuel the prophet.
NA26 – ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν (5656) κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
WH – ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα και μετα ταυτα εδωκεν (5656) κριτας εως σαμουηλ [ | [του] ] προφητου
PES – ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile