Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:11

New American Standard Version
Acts 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And behold, at that moment three men appeared at the house in which we were {staying,} having been sent to me from Caesarea.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν (5627) ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦμεν, (5713) ἀπεσταλμένοι (5772) ἀπὸ Καισαρείας πρός με.
WH – και ιδου (5640) εξαυτης τρεις ανδρες επεστησαν (5627) επι την οικιαν εν η ημεν (5707) απεσταλμενοι (5772) απο [ καισαριας | καισαρειας ] προς με
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile