Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:10

New American Standard Version
3 John 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words; and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren, either, and he forbids those who desire {to do so} and puts {them} out of the church.
NA26 – διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, (5632) ὑπομνήσω (5692) αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ, (5719) λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν (5723) ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος (5746) ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται (5736) τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους (5740) κωλύει (5719) καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. (5719)
WH – δια τουτο εαν ελθω (5632) υπομνησω (5692) αυτου τα εργα α ποιει (5719) λογοις πονηροις φλυαρων (5723) ημας και μη αρκουμενος (5746) επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται (5736) τους αδελφους και τους βουλομενους (5740) κωλυει (5719) και εκ της εκκλησιας εκβαλλει (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܐܶܥ݈ܗܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܣܳܬ݂ܰܪ ܠܰܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܣܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܽܘ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܰܐܚܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܟ݁ܳܠܶܐ ܘܡܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile