Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:16

New American Standard Version
2 Timothy 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At my first defense no one supported me, but all deserted me; may it not be counted against them.
NA26 – Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, (5633) ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· (5678)
WH – εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι παρεγενετο (5633) αλλα παντες με [ εγκατελειπον (5707) | εγκατελιπον (5627) ] μη αυτοις λογισθειη (5678)
PES – ܒ݁ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܩܽܘܢܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile