Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:11

New American Standard Version
2 Timothy 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service.
NA26 – (5748)
WH – λουκας εστιν (5719) μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων (5631) αγε (5720) μετα σεαυτου εστιν (5719) γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν
PES – ܠܽܘܩܳܐ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܝ ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܳܗܶܢ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile