Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:8

New American Standard Version
2 Timothy 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these {men} also oppose the truth, men of depraved mind, rejected in regard to the faith.
NA26 – ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν (5627) Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται (5731) τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι (5772) τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν·
WH – ον τροπον δε ιαννης και ιαμβρης αντεστησαν (5627) μωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται (5731) τη αληθεια ανθρωποι κατεφθαρμενοι (5772) τον νουν αδοκιμοι περι την πιστιν
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܰܢܺܣ ܘܝܰܡܒ݁ܪܺܝܣ ܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile