Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:12-14

New American Standard Version
2 Peter 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat!
NA26 – προσδοκῶντας (5723) καὶ σπεύδοντας (5723) τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι (5746) λυθήσονται (5701) καὶ στοιχεῖα καυσούμενα (5746) τήκεται. (5743)
WH – προσδοκωντας (5723) και σπευδοντας (5723) την παρουσιαν της του θεου ημερας δι ην ουρανοι πυρουμενοι (5746) λυθησονται (5701) και στοιχεια καυσουμενα (5746) τηκεται (5743)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܣܳܘܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܶܐܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܫܽܘܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But according to His promise we are looking for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells.
NA26 – καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, (5719) ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. (5719)
WH – καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν (5719) εν οις δικαιοσυνη κατοικει (5719)
PES – ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܶܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless,
NA26 – Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες (5723) σπουδάσατε (5657) ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι (5683) ἐν εἰρήνῃ,
WH – διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες (5723) σπουδασατε (5657) ασπιλοι και αμωμητοι αυτω ευρεθηναι (5683) εν ειρηνη
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܺܨܰܦ݂ܘ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile