Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:21

New American Standard Version
2 Peter 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it would be better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them.
NA26 – κρεῖττον γὰρ ἦν (5713) αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι (5760) τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν (5631) ὑποστρέψαι (5658) ἐκ τῆς παραδοθείσης (5685) αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.
WH – κρειττον γαρ ην (5707) αυτοις μη επεγνωκεναι (5760) την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν (5631) υποστρεψαι (5658) εκ της παραδοθεισης (5685) αυτοις αγιας εντολης
PES – ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܒ݂ܳܬ݂ܪܳܐ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile