Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:13

New American Standard Version
2 Peter 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I consider it right, as long as I am in this {earthly} dwelling, to stir you up by way of reminder,
NA26 – δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, (5736) ἐφ ὅσον εἰμὶ (5748) ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν (5721) ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει,
WH – δικαιον δε ηγουμαι (5736) εφ οσον ειμι (5719) εν τουτω τω σκηνωματι διεγειρειν (5721) υμας εν υπομνησει
PES – ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܰܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܥܺܝܪܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile