Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:7

New American Standard Version
2 Corinthians 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves;
NA26 – Ἔχομεν (5719) δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα (5753) ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως (5753) τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν·
WH – εχομεν (5719) δε τον θησαυρον τουτον εν οστρακινοις σκευεσιν ινα η υπερβολη της δυναμεως η (5725) του θεου και μη εξ ημων
PES – ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܚܶܨܦ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile