Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 1:15

New American Standard Version
2 Corinthians 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In this confidence I intended at first to come to you, so that you might twice receive a blessing;
NA26 – Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην (5711) πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, (5629) ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε, (5632)
WH – και ταυτη τη πεποιθησει εβουλομην (5711) προτερον προς υμας ελθειν (5629) ινα δευτεραν [ χαραν | χαριν ] σχητε (5632)
PES – ܘܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܥܺܝܦ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile