Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 1:1,19

New American Standard Version
2 Corinthians 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy {our} brother, To the church of God which is at Corinth with all the saints who are throughout Achaia:
NA26 – Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ (5752) ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν (5752) ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ·
WH – παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση (5723) εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν (5723) εν ολη τη αχαια
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Son of God, Christ Jesus, who was preached among you by us--by me and Silvanus and Timothy--was not yes and no, but is yes in Him.
NA26 – τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν δι ἡμῶν κηρυχθείς, (5685) δι ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο (5633) Ναὶ καὶ Οὔ, ἀλλὰ Ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. (5754)
WH – ο του θεου γαρ υιος [ χριστος ιησους | ιησους χριστος ] ο εν υμιν δι ημων κηρυχθεις (5685) δι εμου και σιλουανου και τιμοθεου ουκ εγενετο (5633) ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν (5754)
PES – ܒ݁ܪܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܘܰܒ݂ܣܺܠܘܰܢܳܘܣ ܘܰܒ݂ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܢ ܗܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile