Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:1

New American Standard Version
2 Corinthians 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Boasting is necessary, though it is not profitable; but I will go on to visions and revelations of the Lord.
NA26 – Καυχᾶσθαι (5738) δεῖ· (5904) οὐ συμφέρον (5723) μέν, ἐλεύσομαι (5695) δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.
WH – καυχασθαι (5738) δει (5719) ου συμφερον (5723) μεν ελευσομαι (5695) δε εις οπτασιας και αποκαλυψεις κυριου
PES – ܠܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܳܪܽܘ ܘܳܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܚܶܙܘܳܢܶܐ ܘܰܠܓ݂ܶܠܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile