Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:13

New American Standard Version
2 Corinthians 10:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we will not boast beyond {our} measure, but within the measure of the sphere which God apportioned to us as a measure, to reach even as far as you.
NA26 – ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, (5695) ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν (5656) ἡμῖν θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι (5635) ἄχρι καὶ ὑμῶν.
WH – ημεις δε ουκ εις τα αμετρα καυχησομεθα (5695) αλλα κατα το μετρον του κανονος ου εμερισεν (5656) ημιν ο θεος μετρου εφικεσθαι (5635) αχρι και υμων
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬ݂ܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܡܛܶܐ ܐܳܦ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile