Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:1

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I, Paul, myself urge you by the meekness and gentleness of Christ--I who am meek when face to face with you, but bold toward you when absent!
NA26 – Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ (5719) ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν (5752) δὲ θαρρῶ (5719) εἰς ὑμᾶς·
WH – αυτος δε εγω παυλος παρακαλω (5719) υμας δια της πραυτητος και επιεικειας του χριστου ος κατα προσωπον μεν ταπεινος εν υμιν απων (5723) δε θαρρω (5719) εις υμας
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile