Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:7

New American Standard Version
1 Timothy 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either.
NA26 – οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν (5656) εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· (5736)
WH – ουδεν γαρ εισηνεγκαμεν (5656) εις τον κοσμον οτι ουδε εξενεγκειν (5629) τι δυναμεθα (5736)
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile