Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:3

New American Standard Version
1 Timothy 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines,
NA26 – Καθὼς παρεκάλεσά (5656) σε προσμεῖναι (5658) ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος (5740) εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς (5661) τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν (5721)
WH – καθως παρεκαλεσα (5656) σε προσμειναι (5658) εν εφεσω πορευομενος (5740) εις μακεδονιαν ινα παραγγειλης (5661) τισιν μη ετεροδιδασκαλειν (5721)
PES – ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܘܶܐ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܰܬ݂ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܠܦ݂ܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile