Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:3

New American Standard Version
1 Thessalonians 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this is the will of God, your sanctification; {that is,} that you abstain from sexual immorality;
NA26 – τοῦτο γάρ ἐστιν (5748) θέλημα τοῦ θεοῦ, ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι (5733) ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας,
WH – τουτο γαρ εστιν (5719) θελημα του θεου ο αγιασμος υμων απεχεσθαι (5733) υμας απο της πορνειας
PES – ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܕ݂ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile