Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 3:6

New American Standard Bible
1 Thessalonians 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now that Timothy has come to us from you, and has brought us good news of your faith and love, and that you always think kindly of us, longing to see us just as we also long to see you,
NA26 – Ἄρτι δὲ ἐλθόντος (5631) Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου (5671) ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε (5719) μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες (5723) ἡμᾶς ἰδεῖν (5629) καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς,
WH – αρτι δε ελθοντος (5631) τιμοθεου προς ημας αφ υμων και ευαγγελισαμενου (5671) ημιν την πιστιν και την αγαπην υμων και οτι εχετε (5719) μνειαν ημων αγαθην παντοτε επιποθουντες (5723) ημας ιδειν (5629) καθαπερ και ημεις υμας
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܣܰܒ݂ܪܰܢ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܰܢ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܘܰܣܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܝܰܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile