Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:3

New American Standard Version
1 Peter 5:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock.
NA26 – μηδ ὡς κατακυριεύοντες (5723) τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι (5740) τοῦ ποιμνίου·
WH – μηδ ως κατακυριευοντες (5723) των κληρων αλλα τυποι γινομενοι (5740) του ποιμνιου
PES – ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܰܝܳܐ ܕ݁ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile