Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:4

New American Standard Version
1 Peter 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In {all} this, they are surprised that you do not run with {them} into the same excesses of dissipation, and they malign {you;}
NA26 – ἐν ξενίζονται μὴ συντρεχόντων (5723) ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες· (5723)
WH – εν ω ξενιζονται (5743) μη συντρεχοντων (5723) υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες (5723)
PES – ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile