Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:1

New American Standard Version
1 Peter 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any {of them} are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives,
NA26 – Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι (5746) τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν (5719) τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται (5701)
WH – ομοιως [ | [αι] ] γυναικες υποτασσομεναι (5746) τοις ιδιοις ανδρασιν ινα [ | και ] ει τινες απειθουσιν (5719) τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται (5701)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܟ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬ݁ܶܩܢܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile