Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:21

New American Standard Version
1 Peter 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps,
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, (5681) ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν (5627) ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων (5723) ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε (5661) τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·
WH – εις τουτο γαρ εκληθητε (5681) οτι και χριστος επαθεν (5627) υπερ υμων υμιν υπολιμπανων (5723) υπογραμμον ινα επακολουθησητε (5661) τοις ιχνεσιν αυτου
PES – ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile