Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:13

New American Standard Version
1 Peter 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority,
NA26 – Ὑποτάγητε (5649) πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, (5723)
WH – υποταγητε (5649) παση ανθρωπινη κτισει δια τον κυριον ειτε βασιλει ως υπερεχοντι (5723)
PES – ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile