Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:35

New American Standard Version
1 Corinthians 7:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This I say for your own benefit; not to put a restraint upon you, but to promote what is appropriate and {to secure} undistracted devotion to the Lord.
NA26 – τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, (5719) οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, (5632) ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως.
WH – τουτο δε προς το υμων αυτων συμφορον λεγω (5719) ουχ ινα βροχον υμιν επιβαλω (5632) αλλα προς το ευσχημον και ευπαρεδρον τω κυριω απερισπαστως
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܥܽܘܕ݂ܪܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ ܪܳܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile