Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:11

New American Standard Version
1 Corinthians 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he is an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler--not even to eat with such a one.
NA26 – νῦν δὲ ἔγραψα (5656) ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι (5733) ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος (5746) πόρνος πλεονέκτης εἰδωλολάτρης λοίδορος μέθυσος ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. (5721)
WH – νυν δε εγραψα (5656) υμιν μη συναναμιγνυσθαι (5733) εαν τις αδελφος ονομαζομενος (5746) η (5725) πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η μεθυσος η αρπαξ τω τοιουτω μηδε συνεσθιειν (5721)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܡܨܰܥܪܳܢ ܐܰܘ ܪܰܘܳܝ ܐܰܘ ܚܳܛܽܘܦ݂ ܥܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܽܘ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile