Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:8,14

New American Standard Version
1 Corinthians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now he who plants and he who waters are one; but each will receive his own reward according to his own labor.
NA26 – φυτεύων (5723) δὲ καὶ ποτίζων (5723) ἕν εἰσιν, (5748) ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται (5695) κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.
WH – ο φυτευων (5723) δε και ο ποτιζων (5723) εν εισιν (5719) εκαστος δε τον ιδιον μισθον λημψεται (5695) κατα τον ιδιον κοπον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܢܳܨܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܩܶܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward.
NA26 – εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ (5692) ἐποικοδόμησεν, (5656) μισθὸν λήμψεται· (5695)
WH – ει τινος το εργον μενει (5692) ο εποικοδομησεν (5656) μισθον λημψεται (5695)
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile