Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:1

New American Standard Version
1 Corinthians 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ.
NA26 – Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην (5675) λαλῆσαι (5658) ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.
WH – καγω αδελφοι ουκ ηδυνηθην (5675) λαλησαι (5658) υμιν ως πνευματικοις αλλ ως σαρκινοις ως νηπιοις εν χριστω
PES – ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile