Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:12

New American Standard Version
1 Corinthians 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I mean this, that each one of you is saying, ""I am of Paul," and ""I of Apollos," and ""I of Cephas," and ""I of Christ."
NA26 – λέγω (5719) δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, (5719) Ἐγὼ μέν εἰμι (5748) Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
WH – λεγω (5719) δε τουτο οτι εκαστος υμων λεγει (5719) εγω μεν ειμι (5719) παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηφα εγω δε χριστου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܳܠܳܘ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile