Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:6,51

New American Standard Version
1 Corinthians 15:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After that He appeared to more than five hundred brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep;
NA26 – ἔπειτα ὤφθη (5681) ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν (5719) ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν· (5681)
WH – επειτα ωφθη (5681) επανω πεντακοσιοις αδελφοις εφαπαξ εξ ων οι πλειονες μενουσιν (5719) εως αρτι τινες δε εκοιμηθησαν (5681)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܚܺܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed,
NA26 – ἰδοὺ (5628) μυστήριον ὑμῖν λέγω· (5719) πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα, (5701) πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, (5691)
WH – ιδου (5640) μυστηριον υμιν λεγω (5719) παντες ου κοιμηθησομεθα (5701) παντες δε αλλαγησομεθα (5691)
PES – ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܠܰܘ ܟ݁ܽܠܰܢ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile