Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:9

New American Standard Version
1 Corinthians 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So also you, unless you utter by the tongue speech that is clear, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air.
NA26 – οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, (5632) πῶς γνωσθήσεται (5701) τὸ λαλούμενον; (5746) ἔσεσθε (5704) γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. (5723)
WH – ουτως και υμεις δια της γλωσσης εαν μη ευσημον λογον δωτε (5632) πως γνωσθησεται (5701) το λαλουμενον (5746) εσεσθε (5695) γαρ εις αερα λαλουντες (5723)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܦ݂ܰܫܩܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܘܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܳܐܰܪ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile