Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:5

New American Standard Version
1 Corinthians 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong {suffered,}
NA26 – οὐκ ἀσχημονεῖ, (5719) οὐ ζητεῖ (5719) τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται (5736) τὸ κακόν,
WH – ουκ ασχημονει (5719) ου ζητει (5719) τα εαυτης ου παροξυνεται (5743) ου λογιζεται (5736) το κακον
PES – ܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܕ݁ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile