Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 2:8

New American Standard Bible
Titus 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – sound {in} speech which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us.
NA26 – λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ (5652) μηδὲν ἔχων (5723) λέγειν (5721) περὶ ἡμῶν φαῦλον.
WH – λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη (5652) μηδεν εχων (5723) λεγειν (5721) περι ημων φαυλον
PES – ܕ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܳܣܰܪ ܠܳܗ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile