Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:6

New American Standard Version
Titus 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {namely,} if any man is above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of dissipation or rebellion.
NA26 – (5748) ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων (5723) πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα.
WH – ει τις εστιν (5719) ανεγκλητος μιας γυναικος ανηρ τεκνα εχων (5723) πιστα μη εν κατηγορια ασωτιας η ανυποτακτα
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗ݈ܽܘ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܨܰܚܶܝܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ ܒ݁ܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile