Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:6

New American Standard Bible
Romans 9:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But {it is} not as though the word of God has failed. For they are not all Israel who are {descended} from Israel;
NA26 – Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν (5758) λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ·
WH – ουχ οιον δε οτι εκπεπτωκεν (5758) ο λογος του θεου ου γαρ παντες οι εξ ισραηλ ουτοι ισραηλ
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܦ݁ܰܠ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile