Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:22

New American Standard Version
Romans 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What if God, although willing to demonstrate His wrath and to make His power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction?
NA26 – εἰ δὲ θέλων (5723) θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι (5658) τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν (5656) ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα (5772) εἰς ἀπώλειαν,
WH – ει δε θελων (5723) ο θεος ενδειξασθαι (5670) την οργην και γνωρισαι (5658) το δυνατον αυτου ηνεγκεν (5656) εν πολλη μακροθυμια σκευη οργης κατηρτισμενα (5772) εις απωλειαν
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܘܢܰܘܕ݁ܰܥ ܚܰܝܠܶܗ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܒ݁ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܺܝܢ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile