Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:21

New American Standard Version
Romans 9:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or does not the potter have a right over the clay, to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use?
NA26 – οὐκ ἔχει (5719) ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι (5658) μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, δὲ εἰς ἀτιμίαν;
WH – η ουκ εχει (5719) εξουσιαν ο κεραμευς του πηλου εκ του αυτου φυραματος ποιησαι (5658) ο μεν εις τιμην σκευος ο δε εις ατιμιαν
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܦ݁ܰܚܳܪܳܐ ܥܰܠ ܛܺܝܢܶܗ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܚܰܕ݂ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܠܨܰܥܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile