Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:39

New American Standard Version
Romans 8:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor height, nor depth, nor any other created thing, will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
NA26 – οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται (5695) ἡμᾶς χωρίσαι (5658) ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
WH – ουτε υψωμα ουτε βαθος ουτε τις κτισις ετερα δυνησεται (5695) ημας χωρισαι (5658) απο της αγαπης του θεου της εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
PES – ܘܠܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܶܦ݂ܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile