Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:34

New American Standard Version
Romans 8:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
NA26 – τίς κατακρινῶν; (5723) Χριστὸς Ἰησοῦς ἀποθανών, (5631) μᾶλλον δὲ ἐγερθείς, (5685) ὃς καί ἐστιν (5748) ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει (5719) ὑπὲρ ἡμῶν.
WH – τις ο χριστος [ιησους] ο αποθανων (5631) μαλλον δε εγερθεις (5685) [ [εκ νεκρων] ος | ος και ] εστιν (5719) εν δεξια του θεου ος και εντυγχανει (5719) υπερ ημων
PES – ܡܰܢܽܘ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܩܳܡ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile