Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:32

New American Standard Version
Romans 8:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things?
NA26 – ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, (5662) ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν (5656) αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; (5695)
WH – ος γε του ιδιου υιου ουκ εφεισατο (5662) αλλα υπερ ημων παντων παρεδωκεν (5656) αυτον πως ουχι και συν αυτω τα παντα ημιν χαρισεται (5695)
PES – ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܠܳܐ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܥܰܡܶܗ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile