Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:9

New American Standard Bible
Romans 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again; death no longer is master over Him.
NA26 – εἰδότες (5761) ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς (5685) ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, (5719) θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. (5719)
WH – ειδοτες (5761) οτι χριστος εγερθεις (5685) εκ νεκρων ουκετι αποθνησκει (5719) θανατος αυτου ουκετι κυριευει (5719)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܰܛ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile