Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:5

New American Standard Version
Romans 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if we have become united with {Him} in the likeness of His death, certainly we shall also be {in the likeness} of His resurrection,
NA26 – εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν (5754) τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα· (5704)
WH – ει γαρ συμφυτοι γεγοναμεν (5754) τω ομοιωματι του θανατου αυτου αλλα και της αναστασεως εσομεθα (5695)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܢܨܶܒ݂ܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser: