Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:12

New American Standard Version
Romans 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts,
NA26 – Μὴ οὖν βασιλευέτω (5720) ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν (5721) ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ,
WH – μη ουν βασιλευετω (5720) η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι εις το υπακουειν (5721) ταις επιθυμιαις αυτου
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܰܡܠܶܟ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile